Privacyverklaring

Ommekeer psychologie hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle (potentiële) cliënten en bezoekers aan mijn praktijk.

Waarborgen privacy

Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik hou me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

Ik verwerk persoonsgegevens die:

  • je telefonisch, of digitaal hebt verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
  • met toestemming van jou wordt opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

Doeleinden verwerking

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor:

  • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  • het onderhouden van contact, door het maken van afspraken en informatie waar je zelf om hebt gevraagd. Dit contact kan zowel mondeling, schriftelijk, telefonisch, via skype als via apps plaatsvinden;
  • wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren.

Verstrekking aan derden

Ik deel persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Ik deel geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig is:

  • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt en een machtiging voor vernietiging van het dossier is getekend;
  • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Je privacyrechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die ik van je ontvang. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor geef aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem hierover dan direct contact met mij op. Komen wij er samen niet uit, dan is dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt dan altijd nog het recht een klacht  in te dienen bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg  of bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Reacties zijn gesloten.